Warunki montażu szamba w 2022 roku

wrunki prawne montażu szamba

Szambo betonowy to wygodny, a często jedyny sposób gospodarowania nieczystościami na obszarach pozbawionych dostępu do sieci kanalizacyjnej. Sprawdzi się zarówno w przypadku domów jednorodzinnych i działek rekreacyjnych, jak i w zastosowaniach komercyjnych takich jak hotele, czy obiekty użyteczności publicznej. Jakie warunki formalne należy spełnić, by móc zacząć korzystać z tego praktycznego rozwiązania? O czym pamiętać, aby cieszyć się długą i bezproblemową eksploatacją? Poniżej znajdziecie nie tylko odpowiedzi na najważniejsze pytania, ale także wskazówki pozwalające na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy.

Szambo betonowe w świetle prawa

Szczegółowe wytyczne dotyczące ulokowania szamba regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zanim jednak przyjrzymy się szczegółowym informacjom, warto poznać znaczenie najważniejszych pojęć, którymi posługuje się ustawodawca. Nie zawsze są one oczywiste i łatwo tu o pomyłkę. Skupimy się na tych, które dotyczą budowy zbiorników betonowych na szambo.
 • budynek mieszkalny: jest to budynek przeznaczony na cele mieszkaniowe i może mieć on postać budynku wielorodzinnego, zawierającego 2 lub więcej mieszkań, budynku jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej.
W większości przypadków przepisy dla budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych są takie same, różnią się jedynie w zakresie przepisów i zabezpieczeń przeciwpożarowych. W przypadku budowy szamba są one wspólne:
 • zabudowa jednorodzinna: jest to jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół tych budynków w ramach jednej posesji, wraz z zabudowaniami przeznaczonymi dla potrzeb mieszkańców, takimi jak garaże, czy budynki gospodarcze,
 • zabudowa zagrodowa: to budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych, w tym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (czyli także popularne leśniczówki).

Znając klasyfikację posiadanych zabudowań, możemy przejść do części zasadniczej, a jest nią rozdział 7 wspomnianego rozporządzenia. W punkcie 1 znajdziemy informację o tym, że zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich stosowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na powodzie oraz zalewanie wodami opadowymi. Kluczowym warunkiem posiadania szamba jest więc brak możliwości podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Istnieje jednak niewielka furtka, pozwalająca na budowę szamba nawet na terenie działania sieci komunalnej. Omówimy ją w dalszej części artykułu.

Punkt 2 porusza już kwestie techniczne i mówi, że zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, doły ustępów nieskanalizowanych oraz urządzenia kanalizacyjne i zbiorniki do usuwania i gromadzenia wydalin pochodzenia zwierzęcego powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przekrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu.

Szczelność jest konieczna i choć zapis ten powstał przede wszystkim z myślą o ochronie środowiska naturalnego, to chroni on również użytkowników szamb. Szczelny zbiornik nie przepuszcza nieczystości na zewnątrz, ale też nie pozwala na przenikanie wód gruntowych czy opadowych do wnętrza. Dzięki temu eksploatacja jest znacznie tańsza, nie dochodzi bowiem do niekontrolowanego zapełniania, co z kolei wymuszałoby częstsze wizyty wozów asenizacyjnych. Z tego też powodu niezwykle istotny jest właściwy dobór dostawcy szamba. Zbiorniki betonowe na szambo oferowane przez IRPOL produkowane są przy użyciu nowoczesnych technologii wspartych wieloletnim doświadczeniem. Zastosowanie surowców pochodzących od starannie wyselekcjonowanych, renomowanych producentów pozwala na uzyskanie najwyższej jakości, a stały monitoring procesów produkcyjnych oraz zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne audyty jakościowe stoją na straży wysokiego poziomu oferowanych produktów. Znajduje to potwierdzenie w szeregu certyfikatów, którymi dysponujemy oraz w pełnej, 5-letniej gwarancji na nasze zbiorniki betonowe.

Gdzie zlokalizować szambo?

Omawiane rozporządzenie szczegółowo omawia odległości, które muszą dzielić szambo od zabudowań na posesji. Odległości mierzone są w linii prostej od centralnego punktu pokrywy i wylotu wentylacyjnego zbiornika do istotnych elementów zabudowy. Wytyczne różnią się w zależności od pojemności szamba i pod tym względem rozporządzenie dzieli je na trzy grupy:
 • zbiorniki o pojemności do 10m3 zgodnie z przepisami ogólnymi powinny być sytuowane z zachowaniem następujących zasad:
  • 15 metrów od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych,
  • 7.5 metra od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego.
  • Jednak w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej, czyli takiej, gdzie szambo najczęściej znajduje zastosowanie, odległości mogą być mniejsze i powinny wynosić co najmniej: 5 metrów od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej,
  • 2 metry od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego.
 • zbiorniki o pojemności powyżej 10m3 do 50m3:
  • 30 metrów od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń,
  • 7.5 metra od granicy działki sąsiedniej,
  • 10 metrów od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego.
 • zbiorniki o pojemności przekraczającej 50m3 podlegają indywidualnym regulacjom. W tym przypadku jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji konieczna będzie ekspertyza techniczna wykonana przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Budowa szamba – zgłoszenie, czy pozwolenie na budowę?

Jednostką administracyjną odpowiedzialną za rozpatrywanie wniosków dotyczących budowy bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe jest starosta, a w przypadku miast na prawach powiatu prezydent miasta. To tu uzyskamy szczegółowe informacje i odpowiedzi na pytania.

Podstawę prawną stanowi ustawa o prawie budowlanym z 7 lipca 1994 roku, a konkretnie artykuł 30 tego aktu: Obowiązek zgłoszenia budowy i robót budowlanych. Zgodnie z jego brzmieniem budowa zbiornika o pojemności nieprzekraczającej 10m3 wymaga jedynie zgłoszenia dokonanego we władzach powiatowych. Od momentu złożenia zgłoszenia urząd ma 30 dni na wyrażenie sprzeciwu. Nie musimy czekać na oficjalną zgodę. Brak sprzeciwu w ustawowym terminie oznacza automatyczną akceptację wniosku.

W przypadku zbiorników większych, a więc o pojemności od 10m3 do 50m3 konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. W przypadku budowy nowego domu szambo wystarczy umieścić w głównym wniosku o budowę. Jeśli planujemy instalację zbiornika na już zabudowanej posesji, konieczny będzie oddzielny dokument. W każdym przypadku musi on zawierać krótki opis inwestycji wraz z mapką precyzującą lokalizację szamba w granicach działki. Pamiętajmy, aby we wniosku podkreślić szczelność zbiornika bezodpływowego. Urzędy zazwyczaj nie wymagają udokumentowania tego faktu na etapie składania wniosku, jednak dobrą praktyką jest dołączenie deklaracji szczelności. Producent szamb betonowych IRPOL udostępnia niezbędne świadectwa dla każdego rodzaju oferowanych produktów.

Zbiorniki o pojemności przekraczającej 50 m3 wymagają nie tylko pozwolenia na budowę, ale też zgody państwowego inspektora sanitarnego. Każdy przypadek budowy tak dużego zbiornika podlega indywidualnym ustaleniom. Konieczna będzie analiza sytuacji terenowej, w tym stanu środowiska i budowy geologicznej. Podstawą do otrzymania pozwolenia na budowę jest ekspertyza techniczna wystawiona przez wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Określa ona precyzyjne, spersonalizowane warunki lokalizacji i prowadzenia prac.

Trudne pytania i kruczki prawne

Czy możliwa jest instalacja szamba pomimo dostępu do kanalizacji miejskiej?

Na wstępie wspomnieliśmy, że budowa zbiornika na szambo możliwa jest jedynie na terenach pozbawionych dostępu do kanalizacji komunalnej. Jest to główna, podkreślana przez ustawodawcę zasada, istnieje jednak pewne odstępstwo. W Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a dokładnie w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, znajdziemy zapis, który stanowi, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, lub w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych. Zgodnie z interpretacją szczecińskiego Sądu Administracyjnego (II SA/Sz 1467/13): „Przepis art. 5 ust. 1 pkt 2 zwalnia z obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, gdy jest to technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione, jednak okoliczności te, jako wyjątki od reguły, powinny być interpretowane ściśle, jako sytuacje szczególne, w razie których koszty przyłączenia byłyby niewspółmiernie wysokie”. Instalacja jest więc możliwa, trzeba jednak przyznać, że starania mogą być równoważne z koniecznością przeprowadzenia batalii sądowej.

Szambo na małej działce. Co z minimalnymi odległościami?

Zachowanie wyznaczonego normami urzędowymi dystansu pomiędzy zbiornikiem na szambo, a istotnymi elementami infrastruktury może być szczególnie trudne, a niekiedy wręcz niemożliwe na niewielkich działkach.

W przypadku sąsiadujących działek budowlanych istnieje możliwość zmniejszenia wymaganych odległości, taka decyzja leży w gestii urzędu wydającego decyzję o warunkach zabudowy (najczęściej będzie to starostwo powiatowe lub urząd gminy). Decyzja taka jest rozpatrywana indywidualnie na wniosek właściciela posesji, a jej wydanie musi zostać poprzedzone konsultacjami z wojewódzkim inspektorem sanitarnym.

W nieco lepszej sytuacji są osoby, których posesja bezpośrednio sąsiaduje z działką wyposażoną w szambo. W takim przypadku możliwe jest zmniejszenie wymaganego dystansu 2 metrów, a nawet budowa zbiornika w granicy działki.

Podsumowanie

Szambo betonowe to bezsprzecznie doskonały sposób na gospodarowanie nieczystościami ciekłymi. Najpopularniejsze betonowe zbiorniki na szambo o pojemności 10m3 z powodzeniem zapewnią obsługę potrzeb standardowej 4-osobowej rodziny, a inwestycja w takie rozwiązanie nie będzie ani kosztowna, ani też trudna w realizacji. W przypadku tak popularnych zbiorników formalności ograniczone są do minimum, nie jest konieczne pozwolenie na budowę, wystarczy zgłoszenie we władzach powiatowych. Kluczem do sukcesu jest wybór zbiornika o odpowiedniej jakości. Jako producent szamb betonowych proponujemy szamba wykonane w najwyższym standardzie jakościowym, popartym niezwykle długą, bo aż 5-letnią pełną gwarancją. Nasze doświadczenie, dogodne formy zakupu i sprawny transport pozwalają w szybki i wygodny sposób stać się posiadaczem przydomowego szamba, które zapewni komfortową i bezproblemową eksploatację.