Jak składać wnioski o dofinansowania! Program Moja Woda 2021 PORADNIK

PORADNIK programu Moja Woda

Aktualizacja 30.03.2021

Ponownie można składać wnioski o dofinansowanie!
Eedycja programu Moja Woda 2021 – PORADNIK.

Ubiegłoroczny sukces programu „Moja Woda” był zaskakujący, ponieważ dofinansowanie otrzymało ponad 20 tysięcy rodzin z całej Polski. Co więcej, budżet programu został przekroczony i finalnie wyniósł 114 milionów złotych. Właśnie ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach rządowego programy „Moja Woda”, który realizowany jest poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowanie przyznawane jest każdej osobie, która spełni określone warunki, o których wspomnimy w dalszej części poradnika. Dofinansowanie w kwocie do 5000 złotych przyznawane jest na prywatne „przedsięwzięcia, które doprowadzi do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren”.

Program, tak jak w ubiegłym roku przewiduje rozdysponowanie kwoty 100 milionów złotych, które oznaczają ponad 20 tysięcy pozytywnie rozpatrzonych wniosków. Co więcej, szybkość w jakiej dofinansowanie rozeszło się w roku 2020 oznacza, że należy pospieszyć się ze składaniem wniosku w tegorocznej edycji programu „Moja Woda”, ponieważ zainteresowanie jest bardzo duże.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie z programu „Moja Woda” – elektronicznie i w formie papierowej (wymagane są dwa wnioski!)

 1. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć poprzez internet korzystając z udostępnianych przez każdy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tzw. Portal Beneficjenta (kompletna lista portali beneficjenta w dalszej części artykułu). Ważne! Nie wszystkie wojewódzkie centrale FOŚiGW posiadają funkcjonalność Portalu Beneficjenta (np. Kraków). W takim przypadku należy się stosować do instrukcji zawartych na stronach internetowych konkretnego Funduszu!
 2. Każdy zainteresowany musi założyć na takim portalu swoje konto (za wyjątkiem osób, które już takie konto posiadają).
 3. Następnie, po zalogowaniu do konta, należy pobrać elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie z programu „Moja Woda” w postaci „aktywnego” pliku .pdf.
 4. Formularz wniosku należy skrupulatnie wypełnić (i na koniec jeszcze raz sprawdzić poprawność wpisanych danych).
 5. Wypełniony wniosek należy wysłać / złożyć wniosek do Funduszu za pomocą Skrzynki podawczej PDF dostępnej w portalu beneficjenta.
 6. Ważne! Wypełniony wniosek należy także wydrukować i podpisać a następnie w postaci drukowanej dostarczyć dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników (spis znajduje się na ostatnich stronach formularza wniosku do programu „Moja Woda”), do właściwego biura wojewódzkiego NFOŚiGW lub oddziału biura wojewódzkiego NFOŚiGW (!)
 7. Listę wyżej wspomnianych biur i oddziałów znajdziecie Państwo na stronach internetowych Funduszu do których linki podajemy poniżej.
 8. Uwaga! Bardzo ważna informacja jest taka, że o zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego złożenia w wersji papierowej(!) dlatego należy tego dokonać najlepiej niezwłocznie po wysłaniu dokumentu elektronicznego przez portal beneficjenta.
 9. Uwaga! W przypadku wielu właścicieli jednej nieruchomości, wnioskodawca musi uzyskać zgodę wszystkich współwłaścicieli. Wniosek jest składany przez jednego ze współwłaścicieli wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez pozostałych współwłaścicieli.
 10.  

ZADZWOŃ DO EKSPERTA

Pomożemy Ci wybrać właściwy zbiornik betonowy i w najlepszej cenie. Znamy się na rzeczy!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kontakt

Kompletna lista wszystkich Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Polsce realizujących program „Moja Woda”

Wypłaty dotacji z programu Moja Woda

W przypadku pozytywnej decyzji właściwego WFOŚiGW w sprawie dofinansowania, beneficjentowi zostanie przesłane oficjalne pismo z informacją o przyznaniu dofinansowania na warunkach określonych we wniosku o dofinansowanie. Pismo to będzie stanowiło o zawarciu umowy.

Wypłata dofinansowania nastąpi po przedłożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność, zgodnego z formularzem zamieszczonym na stronie internetowej właściwego mu Funduszu wraz z wymaganymi załącznikami w szczególności, oryginałami faktur/rachunków lub innymi równoważnymi dokumentami księgowymi wraz z dowodami zapłaty (jeśli płatność nie była dokonana gotówką), kserokopią protokołu odbioru końcowego poświadczoną „za zgodność z oryginałem” lub protokołem z samodzielnego montażu, dokumentacji fotograficznej realizowanego przedsięwzięcia (wykonanej na różnych etapach realizacji).

Dokumentacja fotograficzna inwestycji może być załączona do wniosku o płatność w postaci wydruków lub w wersji elektronicznej na dysku cd lub pamięci przenośnej typu pendrive.

5 tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji, czyli program rządowy „Moja Woda”!

Program rządowy „Moja Woda” jest programem priorytetowym i ma na celu łagodzenie i niwelowanie skutków suszy poprzez budowę przydomowych instalacji zatrzymujących i gromadzących wodę opadową, czyli deszczówkę. „Moja Woda” finansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Program ogłoszony został 1 czerwca 2020 r. w trakcie wspólnej konferencji ministra klimatu Michała Kurtyki i Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Już po pierwszej edycji programu wiadomo było, jak dużym cieszy się on zainteresowaniem. Warto podkreślić, że oprócz drugiej edycji programu, przewidywane są także kolejne.

Według głównych założeń beneficjentami mają być właściciele domów jednorodzinnych, którzy za sprawą programu mogą otrzymać bezzwrotną dotację w kwocie nie przekraczającej 5000 złotych, która będzie stanowiła do 80% kosztów poniesionych po 1 czerwca 2021. Warto wyszczególnić, że dotacja przysługuje osobom fizycznym, które są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Z programu zostają wyłączone te nieruchomości, na które w poprzedniej edycji zostało już uzyskane dofinansowanie z programu.

Moja Woda 2021

Kwota drugiej edycji programu również wynosi 100 milionów złotych na między innymi:

 • Zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dzięki temu wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp.
 • W ramach programu dofinansowany może być także zakup przewodów odprowadzających wody opadowe, zbiorniki retencyjne podziemne lub nadziemne, instalacje rozsączające oraz elementy do nawadniania bądź innego sposobu wykorzystania zatrzymanej wody.

Na co konkretnie można uzyskać bezzwrotne dofinansowanie z programu Moja Woda w 2021 roku?

Jak wspomnieliśmy już wcześniej finansowanie z Programu Moja Woda obejmuje: zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, które pozwolą na zagospodarowanie wód opadowych (czyli deszczówki) oraz wód roztopowych. Dotacją w szczególności mogą być objęte:
 • zbiorniki retencyjne (szczelne, infiltracyjne, nadziemne otwarte od 2m3 pojemności, nadziemne zamknięte od 1m3 pojemności, podziemne zamknięte od 2m3 pojemności),
 • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
 • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody,
 • instalacje rozsączające.

Czas trwania programu Moja Woda – Ważne terminy

Program priorytetowy Moja Woda ma być realizowany w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r. Wypłata przyznanych dofinansowań nastąpi nie później niż do dnia 31.12.2024 r. Dofinansowanie można otrzymać na inwestycje, które zostały rozpoczęte najwcześniej 1 czerwca 2020 r. (Ważne! Zadanie nie może być zakończone przed datą złożenia wniosku!). Nabór do programu ciągły od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.05.2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.

Moja Woda 2021, czyli druga edycja programu priorytetowego

Zeszłoroczna edycja programu moja woda bardzo dobitnie pokazała, jak dużym zainteresowaniem cieszy się dofinansowanie na przydomową retencję. Świadomość ekologiczna zmienia się na lepsze i coraz większa ilość osób zaczyna myśleć o ochronie przyrody i niemarnowaniu wody. Woda opadowa, nazywana potocznie deszczówką, może być użyta do rożnych przydomowych prac, co niesie korzyści nie tylko dla ekologii, ale także dla domowego budżetu. Warto podkreślić, że wnioski w drugim naborze przyjmowane są w WFOŚiGW w poszczególnych województwach od dnia 22 marca 2021 roku. Druga edycja programu Moja Woda także posiada budżet 100 milionów złotych, jednakże należy spodziewać się, że jak w przypadku zeszłorocznej edycji zostanie on przekroczony o kilka milionów złotych. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 2000 złotych, zaś minimalna sumaryczna pojemność zbiornika bądź zbiorników wynosi 2m3.
 

Moja Woda dla klientów firmy IRPOL

Jako wiodący producent betonowych zbiorników na deszczówkę z pełnym przekonaniem wspieramy założenia programu priorytetowego Moja Woda i staramy się wspomóc naszych klientów w pozyskaniu dotacji z tego programu. Jesteśmy przekonani, że nasze zbiorniki retencyjne doskonale sprawdzają się jako miejsce gromadzenia deszczówki. Jako producent oferujemy zbiorniki w najlepszych cenach na rynku, z 5 letnią gwarancją szczelności i wszelką niezbędną wymaganą dokumentacją i pozwoleniami. Kupione w naszej firmie zbiorniki na deszczówkę w cenie posiadają fachowy montaż do przygotowanego przez klienta wykopu.

„…samo założenie gromadzenia wody opadowej przez mieszkańców na posesjach celem jej późniejszego wykorzystania jest sensowne. Najlepiej byłoby, gdyby były to zbiorniki podziemne, bo w ten sposób ograniczamy parowanie wody, którą można potem wykorzystać do podlewania ogródka, upraw lub jako wodę szarą w oddzielnym obiegu, zasilając np. spłuczkę w toalecie.” dr. Łukasz Kozuba, botanik z Zakładu Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego (wypowiedź zaczerpnięta z portalu Noizz.pl)