Można już składać wnioski o dofinansowania! Program „Moja Woda” PORADNIK

PORADNIK programu Moja Woda

Z przyjemnością chcemy poinformować naszych klientów, że od 1. lipca 2020 trwa już nabór wniosków o dofinansowanie w ramach rządowego programu Moja Woda realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Każda osoba, która spełni określone wymagania (o których później napiszemy szczegółowo) może w ramach tego programu ubiegać się o kwotę do 5 tyś złotych do prywatnego „przedsięwzięcia, które doprowadzi do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren”.

Program przewiduje rozdysponowanie łącznej kwoty 100 milionów złotych co będzie oznaczało około 20 tysięcy pozytywnie rozpatrzonych wniosków. Jak podaje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez pierwsze 10 dni trwania programu złożonych zostało już ponad 6 tysięcy takich wniosków na łączną kwotę 28 milionów złotych (stan na 10.07.2020).

Liczby te wskazują, że jeśli chcieli byśmy również skorzystać – to należało by się raczej pospieszyć ze złożeniem własnego wniosku. W tym artykule chcemy Państwu kompleksowo przybliżyć program i pomóc w złożeniu wniosku do programu „Moja Woda”.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie z programu „Moja Woda” – elektronicznie i w formie papierowej (wymagane jest złożenie obu wersji!)

 1. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć poprzez internet korzystając z udostępnianych przez każdy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tzw. Portal Beneficjenta (kompletna lista portali beneficjenta w dalszej części artykułu). Ważne! Nie wszystkie wojewódzkie centrale FOŚiGW posiadają funkcjonalność Portalu Beneficjenta (np. Kraków). W takim przypadku należy się stosować do instrukcji zawartych na stronach internetowych konkretnego Funduszu!.
 2. Każdy zainteresowany musi założyć na takim portalu swoje konto (za wyjątkiem osób, które już takie konto posiadają).
 3. Następnie, po zalogowaniu do konta, należy pobrać elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie z programu „Moja Woda” w postaci „aktywnego” pliku .pdf.
 4. Formularz wniosku należy skrupulatnie wypełnić (i na koniec jeszcze raz sprawdzić poprawność wpisanych danych).
 5. Wypełniony wniosek należy wysłać / złożyć wniosek do Funduszu za pomocą Skrzynki podawczej PDF dostępnej w portalu beneficjenta.
 6. Ważne! Wypełniony wniosek należy także wydrukować i podpisać a następnie w postaci drukowanej dostarczyć dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników (spis znajduje się na ostatnich stronach formularza wniosku do programu „Moja Woda”), do właściwego biura wojewódzkiego NFOŚiGW lub oddziału biura wojewódzkiego NFOŚiGW (!)
  Listę wyżej wspomnianych biur i oddziałów znajdziecie Państwo na stronach internetowych Funduszu do których linki podajemy poniżej.
 7. Uwaga! Bardzo ważna informacja jest taka, że o zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego złożenia w wersji papierowej(!) dlatego należy tego dokonać najlepiej niezwłocznie po wysłaniu dokumentu elektronicznego przez portal beneficjenta.
 8. Uwaga! W przypadku wielu właścicieli jednej nieruchomości, wnioskodawca musi uzyskać zgodę wszystkich współwłaścicieli. Wniosek jest składany przez jednego ze współwłaścicieli wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez pozostałych współwłaścicieli.
 9. Ważne! Każdorazowo prosimy o zapoznanie się szczegółowo z zasadami uzyskania dofinansowania umieszczonymi na właściwej dla Państwa stronie internetowej wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niektóre województwa mogą mieś trochę inne procedury niż przedstawione w tym artykule (różniące się drobnymi zazwyczaj szczegółami, na przykład niektóre województwa dopuszczają zamiast papierowego dostarczenia – dostarczenie wniosków przy pomocy platformy ePUAP).

ZADZWOŃ DO EKSPERTA

Pomożemy Ci wybrać właściwy zbiornik betonowy i w najlepszej cenie. Znamy się na rzeczy!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kontakt

Kompletna lista wszystkich Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Polsce realizujących program „Moja Woda”

Wypłaty dotacji z programu Moja Woda

W przypadku pozytywnej decyzji właściwego WFOŚiGW w sprawie dofinansowania, beneficjentowi zostanie przesłane oficjalne pismo z informacją o przyznaniu dofinansowania na warunkach określonych we wniosku o dofinansowanie. Pismo to będzie stanowiło o zawarciu umowy.

Wypłata dofinansowania nastąpi po przedłożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność, zgodnego z formularzem zamieszczonym na stronie internetowej właściwego mu Funduszu wraz z wymaganymi załącznikami w szczególności, oryginałami faktur/rachunków lub innymi równoważnymi dokumentami księgowymi wraz z dowodami zapłaty (jeśli płatność nie była dokonana gotówką), kserokopią protokołu odbioru końcowego poświadczoną „za zgodność z oryginałem” lub protokołem z samodzielnego montażu, dokumentacji fotograficznej realizowanego przedsięwzięcia (wykonanej na różnych etapach realizacji).

Dokumentacja fotograficzna inwestycji może być załączona do wniosku o płatność w postaci wydruków lub w wersji elektronicznej na dysku cd lub pamięci przenośnej typu pendrive.

Program Priorytetowy „Moja Woda” – do 5 tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji!

W wielkim skrócie „Moja Woda” to program tak zwany priorytetowy, mający na celu łagodzenia skutków suszy poprzez budowę przydomowych instalacji zatrzymujących (gromadzących) deszczówkę. Moja Woda finansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Program ogłoszony został 1 czerwca 2020 r. w trakcie wspólnej konferencji ministra klimatu Michała Kurtyki i Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Zgodnie z założeniami programu beneficjentami programu mogą być właściciele domów jednorodzinnych (a konkretnie osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem tych nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego Moja Woda), którzy mogą otrzymać jednorazową dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów, które zostały poniesione po 1 czerwca 2020 r. Łącznia kwota dotacji to 100 mln zł na dofinansowanie między innymi:

 • Zakupu, montażu i uruchomienia instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dzięki temu wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp.
 • W ramach programu finansowane mogą być również przewody odprowadzające wody opadowe, zbiorniki retencyjne podziemne lub nadziemne, instalacje rozsączające oraz elementy do nawadniania bądź innego sposobu wykorzystania zatrzymanej wody.

Na co konkretnie można uzyskać bezzwrotne dofinansowanie z programu Moja Woda?

Jak wspomnieliśmy już wcześniej finansowanie z Programu Moja Woda obejmuje: zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, które pozwolą na zagospodarowanie wód opadowych (czyli deszczówki) oraz wód roztopowych. Dotacją w szczególności mogą być objęte:
 • zbiorniki retencyjne (szczelne, infiltracyjne, nadziemne otwarte od 2m3 pojemności, nadziemne zamknięte od 1m3 pojemności, podziemne zamknięte od 2m3 pojemności),
 • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
 • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody,
 • instalacje rozsączające.

Szamba betonowe, zbiorniki na deszczówkę

PROMOCJA
NOWOŚĆ
2 500  2 400 

Szczelny, bezpieczny i trwały jednokomorowy zbiornik betonowy na szambo o pojemności 12m3 w wersji tak zwanej wysokiej - wymiary szamba (dł. x szer. x wys.) 300 x 240 x 200 cm. Zastosowanie wysokiego zbiornika 12m3: szambo, zbiornik na gnojówkę, gnojowicę, deszczówkę, paszę itp.

PROMOCJA
SUPER CENA
2 500  2 400 

Jednokomorowy betonowy zbiornik na szambo 12000 litrów (dł. x szer. x wys.) 350 x 240 x 175 cm. Zastosowanie zbiornika 12m3: szambo, zbiornik na gnojówkę, gnojowicę, deszczówkę, paszę itp.

PROMOCJA
SUPER CENA
2 200  2 100 

Jednokomorowy betonowy zbiornik na szambo 10000 litrów (dł. x szer. x wys.) 300 x 240 x 175 cm. Zbiornika 10m3 można użyć jako: szambo, zbiornik na gnojówkę, gnojowicę, deszczówkę, paszę itp.

Sprawdź najlepszą ofertę zbiorników firmy IRPOL

Czas trwania programu Moja Woda – Ważne terminy

Program priorytetowy Moja Woda ma być realizowany w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r. Wypłata przyznanych dofinansowań nastąpi nie później niż do dnia 31.12.2024 r. Dofinansowanie można otrzymać na inwestycje, które zostały rozpoczęte najwcześniej 1 czerwca 2020 r. (Ważne! Zadanie nie może być zakończone przed datą złożenia wniosku!). Nabór do programu ciągły od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.05.2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.

Moja Woda dla klientów firmy IRPOL

Jako wiodący producent betonowych zbiorników na deszczówkę z pełnym przekonaniem wspieramy założenia programu priorytetowego Moja Woda i staramy się wspomóc naszych klientów w pozyskaniu dotacji z tego programu. Jesteśmy przekonani, że nasze zbiorniki retencyjne doskonale sprawdzają się jako miejsce gromadzenia deszczówki. Jako producent oferujemy zbiorniki w najlepszych cenach na rynku, z 5 letnią gwarancją szczelności i wszelką niezbędną wymaganą dokumentacją i pozwoleniami. Kupione w naszej firmie zbiorniki na deszczówkę w cenie posiadają fachowy montaż do przygotowanego przez klienta wykopu.

„…samo założenie gromadzenia wody opadowej przez mieszkańców na posesjach celem jej późniejszego wykorzystania jest sensowne. Najlepiej byłoby, gdyby były to zbiorniki podziemne, bo w ten sposób ograniczamy parowanie wody, którą można potem wykorzystać do podlewania ogródka, upraw lub jako wodę szarą w oddzielnym obiegu, zasilając np. spłuczkę w toalecie.” dr. Łukasz Kozuba, botanik z Zakładu Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego (wypowiedź zaczerpnięta z portalu Noizz.pl)

PROMOCJA
SUPER CENA
2 800  2 700 

Dwukomorowy betonowy zbiornik na szambo 12000 litrów (dł. x szer. x wys.) 350 x 240 x 175 cm.

PROMOCJA
1 200  1 000 

Jednokomorowy betonowy zbiornik na szambo 4000 litrów (dł. x szer. x wys.) 240 x 200 x 110 cm.

Akcesoria do szamba

Komin Betonowy z Włazem 50cm

100 

Wykonany z betonu kominek do zbiornika na szambo wraz z pokrywą betonową w komplecie. Średnica elementu 50 cm a wysokość 55 cm.

PROMOCJA
SUPER CENA
2 500  2 400 

Jednokomorowy betonowy zbiornik na szambo 12000 litrów (dł. x szer. x wys.) 350 x 240 x 175 cm. Zastosowanie zbiornika 12m3: szambo, zbiornik na gnojówkę, gnojowicę, deszczówkę, paszę itp.

Call Now Button